Regulamin

REGULAMIN PRZEWOZÓW OSOBOWYCH FIRMY ECO-BUS


1. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.z
Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601, z późn.zmian.).


2. Pasażer

1. Pasażer winien przybyć na wskazany przystanek, co najmniej 15 minut przed planowanym odjazdem mikrobusu.

2. Pasażer ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą, tj. posiadać ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży (paszport, wizy). Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak w/w dokumentów. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży i wizy wymaganej do przekroczenia granicy oraz zastrzega, iż mikrobus nie będzie oczekiwał na Pasażera poddanego indywidualnej odprawie celno - paszportowej. W przypadku, gdy brak wymaganych dokumentów lub zatrzymanie przez uprawnione służby spowoduje przerwanie podróży. Pasażerowi nie przysługuje zwrot kosztów biletu ani żadna inna rekompensata. 3. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi mikrobusu.

4. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia mikrobusu) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

5. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza mikrobus jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody. W przypadku, gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym spowoduje wyłączenie mikrobusu z eksploatacji, to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 500 PLN za każdy dzień wyłączenia mikrobusu z eksploatacji.

6. W przypadku, gdy mikrobus jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Pasażer jest zobowiązany do korzystania z tych pasów podczas podróży.

7. Dziecko do lat 12, które nie przekracza 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym. Opiekun podróżujący z dzieckiem jest zobowiązany do zapewnienia dziecku fotelika ochronnego. Dziecko powinno podczas całej podróży przebywać w zabezpieczonym foteliku ochronnym.

8. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w mikrobusie. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza mikrobusem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.


3. Przewoźnik

Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w mikrobusie lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku, gdy Pasażer:

1. Nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,

2. Znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyków),

3. Zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów. Skutki prawne zdarzeń wymienionych w zdaniu pierwszym ponosi Pasażer. Skorzystanie przez Przewoźnika z uprawnień, o których mowa w tym punkcie nie uprawnia Pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania.

4. W mikrobusie zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu.

5. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z rozkładem jazdy, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.

6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne,kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych).

7. Przewoźnik nie odpowiada za odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np..zamknięcie granic, ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej), ani wynikających z nich dalszych, bliżej nieokreślonych skutków.

8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.


4. Bilety

1. Rezerwacji miejsc w mikrobusie dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca. Rezerwacji można dokonać telefonicznie , mailowo lub za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej.Wszystkie rezerwacje telefoniczne muszą być dodatkowo potwierdzone smsowo/ na nr tel. DK45 503 95 503 lub PL 48 666 255 664/ lub drogą mailową /eco-bus@eco-bus.pl/

2. Cena biletów określana jest na podstawie obowiązującego cennika.

3. Zmiana daty wyjazdu/powrotu w dniu wyjazdu/powrotu nie jest możliwa.

4. W przypadku rezygnacji przez Podróżnego z odbycia podróży Przewoźnikowi przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot:
1) 25 % wartości biletu - w przypadku zgłoszenia dokonanego na 2 dni przed datą wyjazdu
2) 50 % wartości biletu - w przypadku zgłoszenia dokonanego na 1 dzień przed datą wyjazdu lub w dniu wyjazdu

5. W przypadku niezgłoszenia się Pasażera na odjazd mikrobusu, Pasażer traci prawo żądania zwrotu wartości biletu.


5. Bagaże

1. Każda sztuka bagażu Pasażera przewożona w luku bagażowym winna być opisana imieniem i nazwiskiem Pasażera, miejscem wsiadania i wysiadania zgodnie z posiadanym biletem. Obowiązek oznaczenia bagażu w sposób określony w zdaniu poprzednim spoczywa na Pasażerze. Bagaż powinien być odebrany przez Pasażera z chwilą przyjazdu do miejsca, w którym kończy podróż.

2. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 1 sztuki bagażu podróżnego o wadze 25 kg.

3. Pasażer może zabrać do mikrobusu bagaż podręczny o wadze do 10 kg i wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem. Rozmiary bagażu podręcznego nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom.

4. Bagaż przekraczający powyższy limit może być przewieziony tylko wtedy, gdy pozwoli na to miejsce w luku bagażowym. Za nadbagaż Przewoźnik pobiera opłatę za sztukę nadbagażu o wadze 15 kg 100DKK/50 PLN. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewiezienia nadbagażu ze względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych.

5. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. Przewoźnik odmówi zabrania bagażu niebezpiecznego oraz o nieprzyjemnym zapachu.

7. Odpowiedzialność Przewoźnika za bagaż przewożony w lukach bagażowych jest ograniczona do wartości aktualnej ceny biletu za przejazd. W przypadku przewozu rzeczy o większej wartości, a w szczególności sprzętu elektronicznego. Pasażer ubezpiecza je we własnym zakresie i zgłasza ten fakt obsłudze w chwili przekazania bagażu do luku bagażowego.

8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże i rzeczy znajdujące się poza lukiem bagażowym.

9. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych,sprzętu elektronicznego oraz rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej.

10. Przedmioty pozostawione w mikrobusie przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.


6. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z póżn. zmian.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U.z 1964 r. nr 16, poz. 93; z póżn. zmian.).

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.


Promocje

Przewozy osób Polska Dania. Przy zakupie biletu w 2 strony rabat!!! Zniżki dla dzieci i studentów

więcej

O firmie

Jesteśmy silnie rozwijającą się firmą, zapewniającą profesjonalną obsługę w zakresie przewozu osób w kraju i w Europie. Głównym profilem naszej działalności są przewozy do Danii i powroty Dania - Polska. Dostosowujemy warunki współpracy i koszty do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Do przewozów używamy samochodów marki: Fiat Ducato oraz Opel Vivaro wyposażonych w osiem miejsc, które gwarantują komfort i wygodę nawet na długich trasach. Każdy z naszych pojazdów spełnia wysokie normy bezpieczeństwa oraz posiada ubezpieczenia w firmie PZU. Przewóz osób to nasza pasja, dlatego robimy wszystko, aby nasi klienci byli w 100% zadowoleni. Przekonaj się o tym sam i skorzystaj z naszych usług.


+48 666 255 664

+45 503 95 503